شیر هرزگرد و بریک وی

  • طراحی به منظور اتصال مطلوب به ورودی نازل
  • دارای گردش 360 درجه از ناحیه وسط و یکی از دو انتها و اتصال بریک اوی در سمت دیگر
  • باعث کارایی راحت تر نازل و شلنگ
  • با اتصال دو سر رزوه