فرم ها و دستورالعمل ها

 

 

 1. اصلاحیه دستورالعمل احداث جایگاه توسط شرکت‌های زنجیره ای توزیع ۹۶/۰۳/۲۱

 2. فرآیند انعقاد قرارداد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  با شرکت‌های زنجیره ای توزیع
 3. دستورالعمل الزامات جایگاه های تحت پوشش شرکت های صاحب نشان (مشتمل بر چک لیست‌های الزامات جایگاه ، طرح کهاب و دیسپچینگ )
 4. فرم ساماندهی پذیرش درخواست جایگاه داران جهت ورود به شرکت زنجیره ای توزیع
 5. تاریخ اعتبار فرم‌های گواهی نازل 
 6. دستورالعمل الزامات جایگاه‌های تحت پوشش شرکت های صاحب نشان (مشتمل بر چک لیست‌های الزامات جایگاه ، طرح کهاب و دیسپچینگ )
 7. دستورالعمل فنی اجرایی طرح کهاب ۹۶/۱۱/۲۴
 8. نمونه قرارداد شرکتهای زنجیره ای توزیع ویرایش ۹۷/۰۵/۲۱
 9. دستورالعمل کنترل کیفیت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های زنجیره ای توزیع سوخت
 10. دستورالعمل آزمایش کمیت نازل های فروش مجاری عرضه تحت پوشش شرکتهای زنجیره ای توزیع
 11. دستور العمل اجرایی طرح دیسپچینگ در جایگاه های عرضه سوخت ویرایش هشتم آبان ۹۸ 
 12. اطلاعیه امنیت اطلاعات شماره ۱ طرح دیسپچینگ
 13. محل‌های پیشنهادی جهت ساخت جایگاه سوخت در کشور
 14. دستورالعمل ساخت جایگاه‌های سوخت کوچک و معمولی
 15. طراحی و تغییرات و نگهداری جایگاه‌ها
 16. همه فایل‌ها بصورت فشرده