تامین قطعات جایگاهدارها

 

سرویس های پتروصدف به جایگاه های سوخت

 • آزمایش های کنترل کیفیت:

بازدید از جایگاه‌های تحت پوشش به صورت هفتگی و انجام تست های کنترل کیفیت و آب مخازن جهت اطمینان از عدم آلودگی فرآورده‌ها و یا ورود آب به مخازن

 

 • عملیات جایگاه:

بررسی میزان سرک یا کسری جایگاه‌ها به صورت ماهیانه جهت حصول اطمینان از عدم هدر رفت بی رویه یا انباشت فرآورده‌ها که می‌تواند به جریمه جایگاه به وسیله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منجر گردد. همچنین ارائه راه کارهای عملیاتی مناسب جهت جلوگیری از رخداد معضل سرک یا کسری و مدیریت آن در طول سال

 

 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE):

 • تعمیرات یا نصب تجهیزات در جایگاه ها:

بررسی شرایط کار جهت حصول اطمینان از ایمن بودن شرایط، صدور مجوز کار گرم یا سرد و در نهایت انجام کار با نظارت نماینده HSE شرکت آمایش سوخت ­رسان

 •  برگزاری دوره های آموزش HSE برای پرسنل جایگاه‌ها به وسیله نماینده شرکت آمایش سوخت‌رسان و ارائه مدرک پایان دوره

 

 

خدمات فنی و مشاوره ای

 

 1. ارتباط مستمر با واحدهای مهندسی و عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و اطلاع از آخرین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مربوطه جهت اعمال در جایگاه‌های تحت پوشش و تعاملات لازم با بخش‌های مختلف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، جهت راهبری بهتر جایگاه‌های تحت پوشش برند.
 2. مشاوره فنی به مالک و مدیر جایگاه‌های تحت پوشش جهت رفع اشکالات و بهینه سازی امور جایگاه.
 3. نظارت بر اجرای تمامی مراحل تعمیرات و اقدامات فنی در جایگاه‌های تحت پوشش برند از قبیل:  
  • نظارت بر اجرای سیستم دیسپچینگ و تعمیرات آن در جایگاه‌ها و تکمیل و تایید فرم‌های مربوطه
  • نظارت بر اجرای طرح کهاب و تعمیرات آن در جایگاه ها وتکمیل و تایید فرم های مربوطه
  • نظارت بر اجرای نصب و تعمیرات لوگو و استند تبلیغاتی شرکت برند در جایگاه‌های تحت پوشش برند
  • جمع آوری مدارک عملیات جایگاه ها و تحلیل گزارشات با دفتر عملیات و سامانۀ هوشمند جهت کنترل فروش سرک و کسری فرآورده
  • ارائه گزارشات و تهیه پیش نویس های لازم در خصوص مواردی که نیاز به اطلاع‌رسانی به شرکت پخش و سایر سازمان‌ها