شرکت آمایش سوخت رسان اولین شرکت با مجوز دائم در حوزه پخش سوخت برند پترو صدفد

خدمات نوین در پترو صدف

شرکت آمایش سوخت رسان با برند پتروصدف خدمات نوینی را در عرصه جایگاه داری و سوخت ارائه داده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  1. طرح کهاب
  2. طرح دیسپچینگ
  3. اولین هوشمند سازی جایگاها به نام نرم افزار پترو نوین
  4. کیف پول اختصاصی برای پرداخت سوخت(کیف پول مانی بان)
  5. ارائه خدمات نوین به جایگاههای سوخت
  6. ارائه خدمات بیمه ای
  7. ارائه خدمات عملیاتی
  8. ارائه خدمات مالی و اعتباری
  9. ارائه خدمات تعمیر و تامین قطعات
  10. ارائه خدمات حقوقی