خدمات به جایگاه دارها

ارئه خدمات عملیاتی در پترو صدف به مشتریان

ارائه خدمات عملیاتی به مالکین و مدیریت جایگاه‌ها:

برند پتروصدف با ارائه خدمات ویژه به جایگاه داران خود ، گام نوینی در خدمت رسانی و ارائه سرویس برداشته است. شرکت آمایش سوخت رسان با برند پتروصدف خدمات نوینی را در عرصه جایگاه‌داری و سوخت‌رسانی ارائه داده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • طرح کهاب
  • طرح دیسپچینگ 
  • اولین هوشمند سازی جایگاه‌ها به نام نرم افزار پترو نوین
  • کیف پول اختصاصی برای پرداخت سوخت(کیف پول مانی بان)
  • ارائه خدمات نوین به جایگاه‌های سوخت
  • ارائه خدمات بیمه ای
  • ارائه خدمات عملیاتی
  • ارائه خدمات مالی و اعتباری
  • ارائه خدمات تعمیر و تامین قطعات