ارائه خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی با برند پتروصدف

 

 

ارائه مشاوره های تخصصی حقوقی:

  •  ارائه مشاوره های حقوقی تخصصی متناسب با فعالیت های جایگاه در زمینه های مختلف به صورت حضوری و غیرحضوری
  • مشاوره برای مدیریت بهینه ی امور حقوقی جایگاه
  • مشاوره و اظهار نظر قانونی در خصوص قراردادهای قبلی جایگاه با برند پیشین
  • قبول داوری در قراردادهای پیشین جایگاه و اختلافات مربوط به شرکت برند قبلی و جایگاه حسب توافق جایگاهدار

تبصره: موضوعاتی که الزاما با وجود محاکم قضایی و طرح دعوی از ناحیه شرکت به مشاور ارجاع می گردد ، در صورت قبول آن از سوی مشاور مستلزم

انعقاد قرارداد جداگانه و تعیین حق الزحمه داوری یا حق الوکاله خواهد بود.