خدمات مالی و اعتباری:

 

ارائه خدمات مالی و اعتباری:

  • مشاوره های تخصصی مالی در خصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالیانه
  • مشاوره های تخصصی مالی در خصوص ارائه اظهارنامه ارزش افزوده فصلی
  • مشاوره در خصوص ارائه صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹مکرر
  • مشاوره و ارائه راهکار شناسایی هزینه و درآمد بر اساس قانون و بخشنامه های حاکم
  • مشاوره و ارائه راهکار جهت تعامل هرچه بهتر با ادارات تأمین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی
  • تنظیم لوایح دفاعیه جهت پرونده های مالیاتی و تامین اجتماعی مورد نیاز
  • سایر خدمات مالی از جمله تحریر دفاتر، رعایت استانداردهای حسابداری و …