شیر تخلیه بخاراتEBW

  • نصب و نگهداری آسان
  • توری مش 30 برای جلوگیری از نفوذ دزات و اجسام به مسیر ورودی پمپ
  • قابلیت نصب بر روی مخازن جهت خروج بخارات
  • شکل قوس دار درپوش برای تخلیه قطرات آب جمع شده بر روی شیر تخلیه
  • بسته بودن مجرای خروجی و باز شدن در هنگام افزایش فشار تا میزان مشخص
  • باز شدن شیر در فشار بین 2 تا 3 بار
  • استفاده از یک شیر اضافی جهت سوپاپ اطمینان مخزن جهت خروج بخارات
  • حفظ ایمنی مخزن سوخت بنزین و گازوئیل