شیر هرزه گرد ایله

  • شیر هرزه گرد دو سر پیچ
  • به منظور اتصال شلنگ به نازل و سایز تجهیزات
  • مفصل باعث راحتی کاربری نازل شده در هنگام سوخت گیری
  •  قابلیت دوران 360 درجه مفصل
  • باعث راحتی کاربری نازل در هنگام سوخت گیری
  • با دو مدل برای بنزین و گازوئیل