تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

اتصال روتری

تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

اتصال فلکسیبل

تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

اهرم نازل

تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

پرده دیافراگم

تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

جا نازلی

تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

جا نازلی

تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

کاور دسته نازل

تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

کاور نازل