کلاهک درب دیپ

مشخصات فنی میله دیپ (1-8-2و3-8-2)

میله دیپ برنجی

اندازه گذاری شده به منظور سنجش سطح فرآورده

میله خام با قابلیت مدرج شده

درج اندازه بر اساس ظرفیت و نقشه حجم مخزن

  •  در ابعاد  3 و 4 متری