تجهیزات سر مخزن نصب تانک مانیتورینگ

مشخصات فنی پیمانه گر (flowmeter)

  • میله دیپ برنجی
  • در سایزهای 3 و 4 متری
  • اندازه گذاری شده به منظور سنجش سطح فرآورد
  • میله خام با قابلیت مدرج شده
  • درج اندازه بر اساس ظرفیت و نقشه حجم مخزن
  •  در سایزهای 3 و 4 متری
  • اندازه گذاری شده به منظور سنجش سطح فرآورده
  • میله خام با قابلیت مدرج شده
  • درج اندازه بر اساس ظرفیت و نقشه حجم مخزن