شیر هرزه گرد ایله

   • شیر هرزه گرد معمولی
   • به منظور اتصال شلنگ به نازل و سایز تجهیزات
   • قابلیت دوران 360 درجه

   مفصل باعث راحتی کاربری نازل شده در هنگام سوخت گیری