شیر مانع سر ریز

  • جهت جلوگیری از پر شدن بیش از حد مجاز مخازن زیر زمینی
  • نصب و کاربرد آسان
  • عملکرد مکانیکی شیر مانع سرریز همزمان با پر شدن مخزن
  • شروع به بسته شدن شیر با پر شدن بیش از 92% حجم مخزن به صورت خودکار
  • قطع کامل جریان با پر شدن تا ظرفیت 95% مخزن
  • امکان وجود مغایرت جزئی محصول با محصول اورجینال
  •  کم شدن 10% جریان در ظرفیت بیش از 92% حجم مخزن
  • عملکرد کاملا خودکار
  • با مجرای خروجی بخار مخزن