جا نازلی

 5-جعبه میکروسوییچ

6- پایه قفل

7-پدال جانازلی

8- محفظه جانازلی