باکس نمراتور

مشخصات فنی توتالایرز

ساختار کاملا مکانیکی برای نمایش اعداد

اندازه گیری مجموع جریان عبوری

اتصال به ازای انشعاب هر خط لوله سوخت دیسپنسر

نمایش اعداد تا 6 الی 7 رقم

دقت نمایش اعداد تا مقدار 0.1 لیتر

با دو مدل چرخدنده ای (نفت ابزار) و سیمی (تکنوتار) برای نمایش مجموع اعداد