تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

اتصال روتری

تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

اتصال فلکسیبل

تجهیزات جانبی نازلی و شلنگ

اهرم نازل

تجهیزات کنترلی

باطری