حمایت از ورزش بانوان

حمایت از ورزشکاران در شرکت آمایش سوخت رسان برند پترو صدف

حمایت از ورزش بانوان

برند پتروصدف با درک اهمیت ورزش در سلامت و تندرستی جامعه و براساس برنامه های خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی، حمایت های مالی و معنوی در زمینه تهیه ،تامین تجهیزات و اسپانسرینگ تیم های ورزشی را در دستور کار خود قرار داده است.

در این مسیر پتروصدف با نگاه اعتماد به جوانان و اهمیت پشتکار و تلاش شان برای رسیدن به اهداف و با توجه ویژه به بانوان، اسپانسرینگ تیم بانوان تکواندو را بر عهده گرفته و ضمن حمایت مالی و معنوی از این تیم، جوانان را تشویق به خود باوری و ارتقاء روحیه مبارزه طلبی نموده است.