ضرورت استانداردهای آلایندگی هوا

بنزین و آلایندگی آ»ایش سوخت رسان

ضرورت استانداردهای آلایندگی هوا

آمار اتحادیه اروپا بیشترین میزان آلایندگی هوا را مربوط به صنعت  حمل و نقل و خودرو ها نشان می دهد. در کنار این موارد می‌توان به نیروگاه های تولید برق به عنوان بیشترین صنعت آلوده کننده اشاره نمود.

استانداردهای آلایندگی یورو مربوط به‌کاهش سطح  تولید گازهای گلخانه ای و مضر می‌باشد. این آلاینده ها شامل اکسیدهای ازت (NOx)، مونوکسید کربن (CO)، هیدروکربن ها (HC)، ضرات معلق  (PM)  می‌باشند. 

این استانداردها تاثیر بسیار مهمی در بین انجمن های تولیدکنندگان  خودرو  داشته است. بررسی ها نشان می دهد ، امروزه میزان آلایندگی خودروهای جدید درمقایسه با خودروهای قدیمی دهه ی ۱۹۷۰  به میزان یک پنجاهم است.

سازمان انرژی و استراتژی صنعتی اروپا با تحقیقات گسترده خود در سال در سال ۲۰۱۷ به نتایج
آماری زیر رسیده است :

  • مونوکسید کربن (CO): 63 درصد در بنزین ، با ۸۲ درصد کاهش سوخت دیزل از سال ۱۹۹۳
  • هیدروکربن ها (HC): 50٪ در سوخت بنزین از سال ۲۰۰۱ تاکنون کاهش یافته است.
  • اکسید نیتروژن (NOx): 84٪ از سال ۲۰۰۱ تاکنون کاهش داشته است.
  • ذرات معلق (PM): سوخت دیزل با افت ۹۶٪ از سال ۱۹۹۳ کاهش یافته است.

از آنجایی که موتورهای بنزینی و دیزل انواع مختلفی از گازهای گلخانه ای تولید می‌کنند ، و میزان آلایندگی متفاوتی در زمانهای متفاوت در گذر زمان دارند(به‌عنوان مثال ، دیزل ذرات معلق آلاینده(دوده) بیشتری تولید می‌کند ) درجه بندی این ها متفاوت بوده و در شش دسته طبقه بندی گردیده است .  ادامه مطلب (انواع استانداردهای یورو)

در گزارش دیگری از سوی همین سازمان خاطر نشان شده است ؛ که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای اکسیدهای ازت حاصل از حمل و نقل جاده ای “به میزان مطلوب کاهش نیافته است. زیرا انتشار گازهای گلخانه‌ای در شرایط واقعی ،اغلب بیشتر از میزان اندازه گیری شده در محیط  آزمایشگاهی ست.( به ویژه برای خودروهای دیزلی )

طبق آمار سال  ۲۰۱۸ ، هنوز ۳۳ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای است. مربوط به حمل و نقل جاده‌ای است. این درحالی است که  میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای فعلی حدود ۸.۵٪ طی یک دهه گذشته نسبت به سال ۲۰۰۷ که به بیشترین مقدار خود رسیده بود،کاهش یافته است.

تمامی این آمارها بیانگر لزوم ضرورت وجود استانداردهایی برای تولید خودروها در جهت کاهش میزان آلایندگی آنان می باشد.