دلایل نامگذاری بنزین یورو چهار چیست؟

پخش بنزین یورو چهار در جایگاههای برند پترو صدف

پخش بنزین یورو چهار در جایگاههای برند پترو صدف

دلایل نامگذاری بنزین یورو چهار چیست؟

در سال ۱۹۹۲ ، اتحادیه اروپا مقرراتی را با هدف ارتقاء کیفیت هوا وضع نمود. در این مقررات میزان آلایندگی خودروها سنجیده شده و مقرراتی برای سطح مجاز آلایندگی‌خودروهای تولیدی در نظر گرفته می شود . به این آیین نامه که میزان آلایندگی و تولید گازهای گلخانه ای را بررسی می نماید و اجازه می دهد سطح مشخصی باشد استاندارد یورو ‌می‌گویند. موتورهای متناسب با این استانداردها به عنوان موتورهای یورو نامگذاری می‌شود.

این استانداردها از یک تا شش طبقه بندی شده است.گرچه در کشور ما خودروهای  سواری با سوخت دیزل وجود ندارند، اما در سایر کشورهای دنیا بسیار پر طرفدار می‌باشند.به همین دلیل شرایط استانداردهای Euro آنها متفاوت خواهد‌بود. در کشور ما تنها ٍEURO 4  در مورد خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنزین قابل استفاده در این موتورها که مطابق با استاندارد یورو ۴ می‌باشد نیز بنزین یورو چهار خوانده می‌شود.